Regulamin

Pomysł

Regulamin

REGULAMIN

uczestnictwa w wydarzeniach pod wspólna nazwą Akademickie Piątki Przystani Nauki
 

§1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w wydarzeniach w ramach Akademickich Piątków Przystani Nauki.
 2. Wydarzenia są finansowane ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w ramach projektu: Pomorze Zachodnie – gdzie biznes łączy się z nauką.
 3. Udział uczestnika/uczestniczki w wydarzeniach jest bezpłatny.
 4. Uczestnik może wziąć udział maksymalnie w czterech warsztatach realizowanych w ramach wydarzeń.
 5. Uczestnik może zapisać się maksymalnie na cztery dowolne warsztaty przez cały okres realizacji zadania, tj. od 17 czerwca 2022 roku do maksymalnie 31.07.20213 roku.
 6. Uczestnik może wziąć udział w dowolnej liczbie webinariów realizowanych w ramach wydarzeń.
 7. Okres realizacji wydarzeń obejmuje trzy semestry: I semestr od 22 do 27 tygodnia 2022 r.; II semestr od 35 tygodnia 2022 r. do 5 tygodnia 2023 r.; III semestr od 6 do 27 tygodnia 2023 r.
 8. Wydarzenia kierowane są do naukowców i kadry dydaktycznej z zachodniopomorskich uczelni publicznych.
 9. Celem wydarzeń jest wsparcie zachodniopomorskich naukowców w kształtowaniu postaw biznesowych i innowacyjnych oraz wsparcie kadry dydaktycznej z zakresu nowoczesnych metod nauczania. Uczestnicy będą mieli możliwość doskonalenia swoich umiejętności podczas warsztatów on-line w czterech zakresach zaprezentowanych w § 5 jak i skorzystania z cyklu webinarów, które mają za zadanie wskazać trendy i dobre praktyki w nauczaniu, biznesie i innowacyjności.
 10. Akceptując niniejszy regulamin Uczestnik oświadcza, że w dniu składania oświadczenia jest pracownikiem dydaktycznym i/lub naukowym zachodniopomorskich szkół wyższych.

 

§2

Słownik pojęć

 1. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

- Regulamin – oznacza to treść niniejszego dokumentu zatytułowanego: REGULAMIN uczestnictwa w wydarzeniach w ramach Akademickich Piątków Przystani Nauki

- Realizator – oznacza to firmę Lechaa Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, 20-049 Lublin, Al. Racławickie 33/26a, REGON 004182334, NIP 712-278-35-96, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód, nr KRS 0000173751

- Operator – oznacza to WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

- Platforma – to platforma Akademickich Piątków Przystani Nauki – system do rejestracji

- Trener– to osoba prowadząca warsztaty/webinary.

- Wydarzenie – warsztat lub webinar organizowany w ramach Akademickich Piątków Przystani Nauki

- Uczestnik/uczestniczka – to objęty/objęta działaniami warsztatami/webinariami w ramach Akademickich Piątków Przystani Nauki.

- RODO - wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

§3

Uczestnicy/uczestniczki

 1. Grupę docelową działań stanowią pracownicy naukowi i kadra dydaktyczna z zachodniopomorskich uczelni publicznych.
 2. W ramach wydarzeń wsparciem zostanie objętych minimum 320 osób spełniających kryteria uczestnictwa.
 3. Grupy warsztatowa powinna liczyć od 10 do 15 osób.
 4. Liczba miejsc jest ograniczona.

§ 4

Rekrutacja

 1. Rekrutacja prowadzona będzie w sposób otwarty i ciągły w okresie od 1.06.2022 r. do czasu zrekrutowania minimum 100% uczestników, najpóźniej do 27.07.2023 r.
 2. Rekrutacja będzie miała charakter otwarty i będzie skierowana do pracowników naukowych i dydaktycznych zachodniopomorskich uczelni publicznych.
 3. Rekrutacja składa się z 3 etapów:
   1. Uzupełnienie danych wstępnych zawierających: Imię i nazwisko, Nazwa uczelni, e-mail, *RODO.
   2. Aktywacja konta.
   3. Uzupełnienie danych szczegółowych, numer telefonu, wydział/katedra, adres pracodawcy do doręczenia certyfikatu (wybór z listy rozwijanej), wskazanie specjalnych potrzeb wynikających z niepełnosprawności, akceptacja Regulaminu.
 4. O zakwalifikowaniu do uczestnictwa w wydarzeniu decydować będzie kolejność zgłoszeń.
 5. Dla poszczególnych uczelni z woj. zachodniopomorskiego zaplanowano procentowy proporcjonalny przydział miejsc na wydarzenia w zależności od liczby pracowników.
 6. W przypadku zbyt dużego zainteresowania danym wydarzeniem skutkującym przekroczeniem liczby przyznanych miejsc dla danej uczelni o przyjęciu na wydarzenie decydować będzie kolejność zgłoszeń. Pozostałe osoby zostaną wpisane na listę rezerwową.
 7. Potwierdzeniem zapisu na wydarzenie jest przesłanie na podany podczas rejestracji adres mailowy linku zapewniającego udział w wydarzeniach.
 8. Realizator będzie przesyłał zapisanym uczestnikom informacje przypominające o danym wydarzeniu na co najmniej 5 dni kalendarzowych oraz 24h przed jego zaplanowaną realizacją, a także wyśle wiadomość tekstową na wskazany przez uczestnika numer na 24h i 2h przed planowanym rozpoczęciem danego wydarzenia.
 9. Uczestnik musi potwierdzić swoje uczestnictwo w zapisanym wydarzeniu najpóźniej na 2 dni przed terminem wydarzenia za pomocą platformy (anuluj) lub wiadomością SMSową.
 10. Link umożliwiający uczestnictwo zostanie wysłany do Uczestnika w dniu wydarzenia na podany przy rejestracji adres email. Wydarzenia są realizowane na platformie ClickMeeting.
 11. W przypadku braku potwierdzenia uczestnictwa Realizator skontaktuje się z uczestnikiem telefonicznie w celu potwierdzenia obecności.
 12. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w zapisanym wydarzeniu w terminie do 2 dni przed planowaną datą wydarzenia.
 13. W przypadku braku uczestnictwa w zapisanym wydarzeniu poprzedzonym potwierdzeniem, uczestnik nie będzie miał możliwości zapisu na kolejne wydarzenia w tym samym semestrze.
 14. Rejestracja na wydarzenia będzie przebiegała na dwóch poziomach:
 1. uczestnik sam wyszukuje wydarzenie na stronie www -> TEMATYKA WARSZTATÓW. Przy każdej aktualizacji kalendarza z systemu wysyłane będą automatyczne powiadomienia do zarejestrowanych uczestników (email);
 2. uczestnik dostaje email z zaproszeniem na konkretne wydarzenie;

§ 5

Zakres tematyczny wydarzeń

 1. Uczestnicy będą mieli możliwość doskonalenia swoich umiejętności podczas warsztatów on-line w czterech poniżej zaprezentowanych zakresach, jak i skorzystania z cyklu webinarów, które mają za zadanie wskazać trendy i dobre praktyki w nauczaniu, biznesie i innowacyjności:
  1. Warsztaty Rozwoju Osobistego (RO)– warsztaty mają celu doskonalenie umiejętności niezbędnych do rozwoju osobistego jak i zawodowego zachodniopomorskich naukowców. Uczestnicy powinni poznać np.: skuteczne metody komunikacji, sposoby budowania przekazu, odkryć w sobie umiejętności pozwalające na realizację założonych celów oraz rozumieć rolę lidera w zespole.
  2. Warsztaty Biznesowe (BIZ)– warsztaty mają na celu rozwój kompetencji niezbędnych do aktywnego uczestnictwa w sferze biznesowej. Naukowcy będą doskonalili umiejętności np. w zakresie efektywnego zarządzania projektami i zespołem oraz poznają metody atrakcyjnej prezentacji swoich pomysłów przed potencjalnymi inwestorami.
  3. Warsztaty Innowacyjne (INNO) - Celem warsztatów jest dostarczenie ich uczestnikom wiedzy na temat procesów związanych z zarządzaniem projektami B+R od pomysłu do realizacji. Uczestnicy powinni poznać np. sposoby pozyskiwania funduszy na swoje prace, metody analizy potencjalnej wartości rynkowej innowacji oraz podstawowe warunki niezbędne do zaistnienia możliwości komercjalizacji posiadanego pomysłu.
  4. Warsztaty Edukacyjne (EDU) - warsztaty pomogą rozwijać umiejętności dydaktyczne związane z zastosowaniem nowoczesnych metod nauczania przedsiębiorczości, innowacyjności i kreatywności. Uczestnicy powinni dowiedzieć się jak efektywnie przekazywać wiedzę, jednocześnie zachęcać studentów do dalszego rozwoju.
 2. Warsztat trwa ok. 3 godziny zegarowe bez wliczania przerwy.
 3. Webinar trwa ok. 2 godziny zegarowe bez wliczania przerwy.
 4. Warsztaty będą realizowane, jeżeli w określonym terminie będzie mogła zostać utworzona grupa składająca się z minimum 10 uczestników. W przypadku zgłoszenia się mniejszej ilości chętnych Realizator zaproponuje uczestnikom inny termin warsztatów lub/i inny pokrewny temat, na który w danym momencie dysponuje wolnymi miejscami.
 5. Każdy uczestnik wydarzenia otrzyma na zakończenie semestru certyfikat uczestnictwa.
 6. Do otrzymania certyfikatu wymagana jest obecność przez min. 70% czasu trwania warsztatu, tj. min. 2 godziny zegarowe.
 7. Uczestnik jest zobligowany do uzupełnienia ankiety ewaluacyjnej wydarzenia, do której link otrzyma na maila.

 

§ 6

Prawa i obowiązki uczestnika

 1. Uczestnik/uczestniczka ma prawo do:
 1. wzięcia udziału w maksymalnie 4 dowolnie wybranych przez siebie warsztatach spośród wszystkich przedstawionych przez Realizatora
 2. korzystania z udostępnionych materiałów szkoleniowych i dydaktycznych,
 3. rezygnacji z udziału, ale nie później niż na dwa dni przed wydarzeniem (wyjątkiem są: sytuacje losowe, poważne problemy zdrowotne, siła wyższa),
 4. oceny trenera,
 5. kontaktu z Realizatorem i zgłaszania uwag dotyczących wydarzeń,
 6. informowania Realizatora o zmianie statusu zatrudnienia (rozwiązanie umowy z uczelnią).
 1. Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji dotyczących spotkania pn. Akademickie Piątki Przystani Nauki za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym za pomocą poczty elektronicznej.
 2. Realizator ma prawo do utrwalania prowadzonych szkoleń w postaci wizualnej i audiowizualnej z poszanowaniem praw uczestników szkoleń do własnego wizerunku, przy czym zobowiązany on jest do przestrzegania przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 roku (tekst jedn. Dz.U. 2019 r., poz. 1781) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

§ 7

RODO

 1. Wykonując obowiązek wynikający z art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że Lechaa Consulting Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie przy Al. Racławickich 33 lok. 26a realizując umowę o udzielenie zamówienia publicznego w ramach projektu „Pomorze Zachodnie – gdzie biznes łączy się z nauką”, Lechaa Consulting Sp. z o.o. gromadzi i przetwarza dane osobowe w zakresie realizacji zadań wynikających z przywołanej wyżej umowy, działając przy tym w imieniu i na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego.
 2. Abyśmy mogli we właściwy sposób wywiązać się z nałożonych na nas zadań, niezbędne są nam takie dane jak: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, nr telefonu, nazwa i adres reprezentowanej instytucji, wizerunek oraz inne dane, które są konieczne i celowe do wykonania usługi.
 3. Dodatkowo informujemy, że dane osobowe podane przez Panią/Pana w formularzu zgłoszeniowym przetwarzane będą przez Województwo Zachodniopomorskie dla celów związanych z udziałem w spotkaniu pn. Akademickie Piątki Przystani Nauki na zasadach, o których mowa w postanowieniach niniejszego paragrafu. Jako uczestnik wyraża zatem Pani/Pani zgodę na przetwarzanie przez Województwo Zachodniopomorskie swojego wizerunku utrwalonego podczas takiego spotkania w celu działalności informacyjno-promocyjnej Województwa Zachodniopomorskiego. Zezwolenie, o którym mowa uprawnia do wykorzystania wizerunku poprzez utrwalenie, obróbkę, powielanie i rozpowszechnianie wizerunku za pośrednictwem Internetu, telewizji, publikacji drukowanych i innych mediów wyłącznie dla celów informacyjno-promocyjnych Województwa Zachodniopomorskiego.
 4. Podstawą przetwarzania przez nas danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) i c) RODO. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy wskazanej w § 9 ust. 1. Dane osobowe przetwarzane są jedynie w zakresie realizacji tej umowy, w sposób wynikający z ustaleń z pomiędzy Operatorem a Realizatorem.
 5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż do upływu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy zawartej pomiędzy Lechaa Consulting Sp. z o.o. i Operatorem.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, żądania usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Ponadto, w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i osobom trzecim w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a Lechaa Consulting Sp. z o.o., to jest w szczególności firmie prowadzącej usługi informatyczne czy hostingowe. W zależności od zakresu zadań zleconych przez Operatora, dane mogą zostać przekazane firmie prowadzącej szkolenia, firmie kurierskiej itp. Ponadto dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom upoważnionym ustawowo, takim jak sądy, urzędy skarbowe, ZUS.
 8. Dane nie będą podlegały profilowaniu, co oznacza, że nie będą stanowiły podstawy do przypisania w sposób automatyczny określonych właściwości, cech, ani nie będą służyły przewidywaniu zachowań i preferencji.
 9. Z Lechaa Consulting Sp. z o.o. można się skontaktować w następujący sposób: kontakt telefoniczny – tel. 690 855 884, adres e-mail – info@lechaa.pl.

 

§ 8

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje z dniem jego zatwierdzenia przez Prezesa Zarządu Lechaa Consulting Sp. z o.o. oraz przez cały okres realizacji wydarzeń.
 2. Realizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w sytuacji zmiany wytycznych, warunków realizacji umowy lub z innych ważnych powodów mających wpływ na realizację wydarzeń.
 3. Aktualna treść Regulaminu dostępna jest w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej wydarzeń.

 

 

 

 

Opcje strony

Fundusze Europejskie
Polska
EU
Pomorze Zachodnie
do góry